UWAGA ! Od dnia 18.07.2023 zmienił się adres korespondencyjny spółki. Nowy adres to 62-030 Luboń, ul Niepodległości 35. Zobacz na mapie

+48 515 139 809

+48 534 900 136

Zapoznaj się z naszą ofertą

Wykonujemy odwierty pionowe dla montażu gruntowych wymienników ciepła (tzw. sond) dla instalacji grzewczo-chłodniczych pomp ciepła w zakresie mocy od kilku do kilkuset kW, od pojedynczych odwiertów dla domów jednorodzinnych po instalacje zbudowane z kilkudziesięciu otworów do głębokości nawet 300 m.

Ciepło pobierane z gruntu przy pomocy sond gruntowych wykorzystane może być do ogrzewania i chłodzenia budynku. W otworach wiertniczych zostaje zamontowana podziemna instalacja dla pompy ciepła (dolne źródło), skonstruowana z U-kształtnych rur wypełnionych roztworem płynu niezamarzającego, która podłączona zostaje do pompy ciepła zlokalizowanej w budynku.

Zajmujemy się także wykonywaniem odwiertów w celu zaopatrzenia w wodę (studnie głębinowe), otworów kontrolno-pomiarowych, monitoringu wód (piezometry) oraz na potrzeby górnictwa (otwory techniczne, cementacyjne).

 

ETAP PROJEKTOWY

Oferujemy doradztwo w zakresie rozpoznania warunków geologicznych w rejonie projektowanej inwestycji i ustalenia teoretycznej długości pionowego wymiennika ciepła, zapewniającej wydajność właściwą do zapotrzebowania obiektu. Przygotowujemy projekty robót geologicznych, plany ruchu zakładu górniczego i powykonawcze dokumentacje geologiczne.

Potencjalną inwestycję rozpoczynamy od etapu przygotowawczego, czyli od weryfikacji możliwości wykonania otworów wiertniczych w danej lokalizacji, z uwzględnieniem materiałów archiwalnych dotyczących warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Na ich podstawie możliwe jest wstępne określenie warunków wiercenia i dopasowanie wielkości wymiennika gruntowego do zapotrzebowania obiektu.

Po akceptacji przez zamawiającego proponowanego rozwiązania technicznego, przystępujemy do formalnego etapu dokumentowania. Obejmuje on sporządzenie projektu robót geologicznych, a w określonych przypadkach także planu ruchu zakładu górniczego. Po uzyskaniu właściwych dokumentów możliwe jest wykonanie robót geologicznych.

Oferujemy możliwość wykonania badania TRT – testu reakcji termicznej – przy pomocy specjalistycznej aparatury pomiarowej i określenie faktycznej wydajności cieplnej gruntu.

WYKONAWSTWO

Zależnie od warunków geologicznych wykonujemy odwierty zarówno w skałach miękkich (wiercenie na tzw. prawy obieg płuczki, stosując biodegradowalne materiały płuczkowe) jak również w skałach twardych (tzw. „dolny młotek” na sprężone powietrze). Rocznie wykonujemy ponad 60 tysięcy metrów odwiertów pod gruntowe pionowe wymienniki ciepła, przede wszystkim w ramach dużych inwestycji (m.in. budynki usługowe, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej), ale również dla inwestorów indywidualnych (głównie budynki mieszkalne).

Zapewniamy podłączenie pionowych wymienników ciepła poprzez instalację poziomą do pomieszczenia technicznego, zarówno z wykorzystaniem studni zbiorczych, jak i rozdzielaczy.

Aby inwestycja dobiegła końca pod kątem formalnym, opracowuje się dokumentację geologiczną powykonawczą i przedkłada we właściwym urzędzie.

NADZÓR

Dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu i posiadanym uprawnieniom, zapewniamy stały nadzór nad prowadzonymi robotami wiertniczymi, a także nadzór i dozór geologiczny.

Szukasz specjalistów z branży wiertniczej?